Személyek2013. augusztusa - Madaras

A meghívásnak eleget téve, részt vettem a Családot képviselve a Madarasiak találkozóján és a Fels? Bácskai vigadalom és termel?i kiállításon.2013. júliusa - Madaras-Baja

Családtagok-barátok és érdekl?d?k közrem?ködésével egész napos program keretében ismerkedtünk Madaras községtörténelmével és jelenével. Ezt követ?en kellemes perceket töltöttünk el Bácsborsódon.2013. júniusa - Esztergom

Nagy megtisztelés ért mert az Aranysarkantyús Lovagrend Tiszteletbeli taggá fogadott.Próbálom követni el?deim példáját a Családom lehet?ségeihez mérten.borsódi és katymári Latinovits János (Fogadalmas Máltai Lovagrend)borsódi és katymári Latinovits Dénes (Szent István Lovagrend)borsódi és katymári Latinovits Albin (Aranysarkantyús Vitézi Lovagrend)borsódi Latinovits Ödön Géza (Aranysarkantyús Vitézi Lovagrend Tiszteletbeli tag - Eques Honoris)2013. májusa - Vácduka

Borsódi és katymári Latinovits Albin kastélyát látogattuk meg a tavasz és a jóreménység jegyében.2012. júliusa - 2012-es munkák

Sajnos a Kalocsai program váratlan esemény miatt meghiúsult, Latinovits Gábor kanonok sírját majd legközelebb nézzük meg és tesszük Nála tiszteletünket. A többi programterveink szerint alakult. Latinovits Illés keresztjének és környékének rendbetételét a helyi önkormányzat ígéretét megkapva együtt végezzük el.Latinovits Oszkár kastélya Madaras község határában gyönyör? helyen, hatalmas sz?l?skertek között létezett el?tte hatalmas tóval. A kastély koörvonalai szinte láthatók. Köszönjük az önkormányzat munkatársainak a baráti segítséget a helyszín megismeréséért.A Katymári családi sírbolt Iványi Jánossal, unokatestvéremmel.Baja-Vodica /Latinovits Illés keresztje/Sírfeliratok, valamint javítás utáni állapotuk.A feltáró munkák során el?került csontmaradványok elhelyezése megtörtént a kápolnában Borsódon.Visegrádi Latinovits kastély és a temet? képei.A Katymári kastély képeiA Borsódi sírboltban talált márványlap töredékek hiányosságuk nagysága miatt visszakerültek a helyükre.Érdekességek2011. júliusa - Sírkamrák feltárása

A felújítás els? lépéseként megkezdtük a tényfeltárást. A családom részér?l eddig is óriási anyagi kiadást és erkölcsi pluszt jelentett idáig eljutni, de megérte. Most rajtad a sor, hogy segíts... pénz - anyag - szervezés - munkaVIDEO_3


2010. decembere - A kápolna felújítási tervdokumentációjának mellékleteként szerepl? irat: A borsód-bikityi út mellett fekv? kápolna keletkezése és leírása: a ránk maradt eredeti dokumentum dr. Molnár János magángy?jteményének része

"Istenben boldogult Borsodi és Katymári Latinovits Illés nagybirtokos Kegyúr borsodi birtoka területén a borsódi-bikityi út mellett 1880. évben a boldogságos Sz?z Mária dics?séges mennybemenetelének tiszteletére egy díszes kápolnát nagy áldozatkészséggel építtetett.

A k?m?ves-ács-asztalos-lakatos-faragó-bádogos-üveg és fest?munkák - a költségvetés szerint - 6177 fit 86 kr[ajcár]ba kerültek. Ezen összeghez számítandó azon tetemes költség is, melyek 18 000 db égetett téglának, 900 db nagyobb és 900 db kisebb vörös és fekete cement lapoknak, valamint az összes dúsgazdag felszerelésnek beszerzése igényelt. A kápolna mindenest?l 20-25 000 frlba vagy tán többe is kerülhetett. Küls? hossza 12,9 méter, szélessége 8,2 méter, homlokzatának magassága 8,2 méter, tomyostul bizonyára 15 méter. A kápolnába 4 illetve a küszöböt is számítva 5 lépcs? vezet, melyek termésk?b?l valók. A kápolnába lépve jobbra facsigalépcs? vezet a chorusra és a toronyba, balra a chorus alatti fülkében áll a gyóntatószék, melyen igen szép faragott munkák díszlenek és a mely barna színre van festve. A bejárattói átellenes apsisba áll a m?vésziesen faragott oltár, melynek úgy fels?, mint alsó része tiszta fehér és díszt kölcsönz? fekete márványból való, s melyhez három márvány lépcs? vezet. Fölötte egy a mennyezetig ér?, aranyozott rámában foglalt áhítatra gerjeszt? kép áll, mely a Boldogságos Sz?z mennybemenetelét ábrázolja. Az oltár mindkét oldalán egy-egy sekrestye van, melyeknek hossza 2 méter, szélessége 1 méter, magassága körülbelül 4,5 méter. Mindegyikökbe egy-egy fa ajtó vezet, melyek barnára festettek, sárgaréz kilinccsel és kulccsal ellátottak. A sekrestye mindegyikéb?l egy-egy gótikus ablak nyílik az oltárra. Mindegyik sekrestyében egy-egy barnára festett fa szekrény áll, melyeknek az asztallap alatt 3 fiókok, a felett 3 szekrénykéjük van. Itt ?riztetnek az istentisztelethez szükséges egyházi szerek. A kápolna oldalfalai mentében, melyeken egy-egy nagy góthikus ablak, részben színes üvegekkel van, áll egy-egy támlás és térdepl?s pad, ezek el?tt egy-egy támla és térdepl? nélküli pad, melyek párnázottak és viaszos vászonnal bevontak. Azután négy négyszegletes fa szék van itt, baldacinum , 4 zászló, 2 feszület és transzferálható szószék. A kápolna alatt van az illusztris család kriptája! , melybe eddig Borsodi és Katymári Latinovits Illés és Gróf Auersperg Eugénia szül. Latinovits, Latinovits Adolf és Alice temetkeztek.

A kriptába egy vasajtó vezet és 14 lépcs?. Magában a kriptában 4 vastalapzáras lámpa, 1 vasfeszület, 1 térdepl?, 1 öröklámpa és 1 szenteltvíztartó van. A kripta két oldalán egy-egy ablak van. A kápolna egy 74 méter hosszú farácsozatos kerítéssel van körülvéve, melynek szilárdságát téglaoszlopok biztosítják. Ezenkívül van egy 1000-1200-öl terület, mely feny?fákkal van beültetve. A kápolna ezen területtel együtt a "borsodi és katymári Latinovits Illés örökösei nyughelye" címen betelekkönyveztetett. A kápolnát Méltóságos és F?tisztelend? Latinovits Gábor vál. püspök Szt. Jobbi apát, székesegyházi Kanonok Úr áldotta meg. A apostoli szt. Szék a kápolnát oltárprivilégiummal és azzal a kiváltsággal tüntette ki, hogy benne a legméltóságosabb oltári szentség évenkínt egyszer Nagy-Boldogasszony napján nyilvánosan kitétethetik, mely kitüntetés tíz évre szól. A két pápai bréve és az oltárprivilégium be vannak rámázva és a kápolnában ?riztetnek. A kápolna, valamint a harang vörösre festett bádoggal van fedve. Az egész épület villámhárítóval van ellátva. A toronyban 4 harang és 1 óra van. Ez rövid leírása a kápolnának és a benne foglalt tárgyaknak."

A teljes irat letöltése!2010. novembere - Kulcs az emlékek kapujához

Kétnapos program keretén belül "Kulcs az emlékek kapujához" címmel riportkörutat terveztünk és megcsináltuk. Az esemény létrehozása nagyban köszönhet? Tomaskovity József barátomnak, ki Baján és Katymáron fellelte azon személyeket, kiknek családtagjai vagy ? személyesen köt?dött a Katymári Latinovits kastélyhoz, utolsó lakójához. Élményekben gazdag és igazságok kiderülésének napjai voltak ezek.

A katymári program megdöbbent? képekkel zárult részemre is, melynek következménye képen levelet írtam a község polgármesterének (testületnek). Felháborított a k?híd elbontása, épít?anyagának elt?nése, a szakrális hely magántulajdonba adása és az évszázados fák kivágása. Kérdéseket tettem fel ezen témákban ,melyre teljes kör? hatósági engedélyeket kértem felmutatni és bemutatni a község honlapján. Mindezzel egyid?ben helytörténeti vetélked?t (kutatást) hirdettem meg Bácsborsód-Katymár és Madaras községek lakói felé, melynek írott anyagát a polgármesterek megkaptak.2010. augusztusa - Elkezdtük az építkezést

2010. augusztus 7-én elvégeztük azt, amit beterveztünk és több mint 20 éve elképzeltünk. A májusi felnyitás lelki megrázkódtatása egyesült a mostani esemény fizikai fájdalmával. Megkezdtük - lehet?ségeinkhez mérten - azon gyalázatos tettek helyrehozatalát Merk Zsuzsanna a bajai Türr István Múzeum igazgatójának segítségével és irányításával, melyeket a rendszerváltásig egyes személyek, kiket a helybeliek nagy valószín?séggel ismertek, e szégyenletes halottgyalázást és rongálást eszközölték. Mindez azonban már a múlt. A jöv?be tekintve fogjunk össze, hogy ez a jelenlegi állapot sz?njön meg és legyen szeretett községem egy meghatározó gyöngyszeme e kápolna.A munka végeztélvel Szente Károly, Madaras polgármestere meginvitált minket, hogy látogassuk meg a pálinka gyártásának színhelyét, valamint pálinkakóstoló központját, amely lehet?vé tette, lelkünk felüdülését egy nehéz nap után.

A pálinkafogyasztás a madarosaon és közelében él?k életmódjának része. Ezért Péter Balla úgy döntött, hogy elindítja a pálinkaf?z? üzemet 1943-ban. Lakatos Márton írányította 1960-1989 között, majd 1989-ben megvásárolta és mint magánvállalkozást m?ködteti. Jelenleg is Lakatos Márk tulajdonában van, A Madarasi Pálinka a hagyományos technológiával, azaz kétszereds lepárlással készül, amely megtartja a gyümölcsök érett ízét.

Lakatos Márton
6456 Madaras, Szent István u. 105.
+36 30 383 36 62
lakatos.marton@madarasipalinka.hu
www.madarasipalinka.hu

2010. májusa - A múlt csodáin kereszül remény a jöv?re

A családi kripta felnyitása május 15-én volt. A nyilvános megnyitón, az egyházi szertartáson részt vett a család, valamint a meghívott vendégek, illetve a média. Sajnálatos módon néhány programot törölni kellett a rossz id?járásra tekintettel, de összességében úgy gondolom, hogy sikeres volt. Természetesen csak a teljesen felújított kápolna lesz az siker igazi jele. Remélhet?leg képesek leszünk szponzorokat találni, akik hajlandóak pénzügyileg hozzájárulni a teljes helyreállításhoz.

Beszámoló az eseményr?l: www.baon.hu

VIDEO_2
2010. áprilisa - A Bácsborsódi Latiinovits család kriptájának megnyitójának el?készületei

Megdöbbent? - Elképszt? - Igazi horror!!! Megkedztük az el?készületeket a május 15-i eseményhez. Csomor László polgármseter is a saját hatáskörébe tartozó feladatokkal segíti munkánkat. Remélhet?leg a munka nem áll le a találkozó végével. A felnyitáson részt vett vitéz Nagyidai Zsolt plébános úr is.